Wednesday, April 10, 2013

پيام تبريك سال نوى بهنام ابراهيم زاده وبلاگ نويس وفعال كودك وكارگرى


به كارگران وزنان وبه آنان كه كار مي كنند رنج مي كشند واز اين رو پيكار مي كنند. به نام صلح ودمكراسي وآزادي وبرابري براي همگان ؛ به تمامي افرادي كه آزادي را در آغوش  مي گيرند و براي آن احترام  قائلند سلام و درود وتبريكات سال نوتقدیمشان باد .
خطاب  من بيش از همه به زنان  فروتن ومتواضع  كشورمان زنان  ودختران روستايي وشهري  وكارگران  كه به ما اعتقاد دارند  زنان ومرداني كه  در كارخانه ها وشركتها وكوره  آجر پزي ها  بيشه ها  ومزارح  ساعتها ي  طولاني كار  مي كنند ومادراني كه نگراني ما  را براي  كودكان  اين  مرز  وبوم درك مي كنند تحصيل كودكان وجواناني كه آوازخوانان توان  روحيه رزمنده جواني شان  را در راه جنبش كارگري و دانشجوي ايران صرف كرده اند .مردان وزنان وكارگران وكشاورزان ؛  روشنفكران ،  جوانان و دانشجويان  و معلمان.  همه آنهاي  كه دراين روز هاي  سخت ودشوار ودهشناك در اين روزهاي كه تنها فرزند م نيماي عزيزدر بستر بيماري است لحظه اي ما را تنها نگذاشتند ودر كنارمان  بودند  خانواده زندانيان  سياسي  وهمه آنهاي  كه  قلبشان براي يك دنيايي بهتر و آزادي  و برابري  مي تپد .  سال  نو را به همه اين  عزيزان
تبريك مي گوييم .
يه اميد سال رهايي وآزادي و رهايي از فقر  وفلاكت  ونويد دنيايي  بهتر وشاد وخلاق .
بهنام ابراهيم زاده عضو كميته پيگيري تشكلهاي آزاد كارگري؛ وعضو جمعيت دفاع
    از كودكان كار وخيابان .اول فروردين 92