Friday, January 10, 2014

نگاهی به کنش ما در شبکه های اجتماعی و زمینه های آن

نگاهی به کنش ما در شبکه های اجتماعی و زمینه های آن
بی‌شک جانباختگان، خانواده و به ویژه مادران جانباختگان شایسته­ ی بزرگداشت و ارج هستند. انسان های مبارز و شریفی که سینه­ ی خود را در راه افکار و اهداف والای انسانی خود  سپر کردند، در جای جای تاریخ ثبت شده‌اند و مقاومت و پایداری­شان سرمشقی برای همه­ ی آزادگان است. اما نیم نگاهی به فیس بوک و دیگر شبکه‌های ارتباطی و ساکنان آنها بیاندازیم. برای مثال در فیس بوک هر روزه  می‌خوانیم یاد رفیق... گرامی باد، و یا به یاد رفقای ... ، به یاد شهدای...