Wednesday, April 10, 2013

علی نجاتی:بازداشت کارگران محکوم است


در آستانه روز جهانی (8 مارس) و سال نو تعدادی از کارگران به نامهای بهزاد فرج الهی، علی آزادی، وفا قادری، خالد حسینی، .حامد محمودنژاد و غالب حسینی از اعضای کمیته ی هماهنگی و شریف ساعد پناه از اعضای اتحادیه آزاد بازداشت و زندانی شدند

این بازداشتها در شرایطی انجام می گیرد که موج بیکاری فزاینده ای کشور را فرا گرفته و تورم افسار گسیخته و گرانی سرسام آور کمر طبقه کارگر را خم کرده است. مگر این کارگران چه خواسته ای داشتند که در آستانه سال نو بایستی در زندان باشند؟ جز اینکه خواستار دستمزد عادلانه و زندگی شرافتمندانه برای کارگران و مردم عزیز و رفع تبعیض بودند؟ آیا جای این انسانهای شریف در زندان است.  این نوع برخوردها و تهدید و ارعاب خانواده ها و بازداشت کارگران محکوم است و خواستار آز ادی 
فوری و بی قید شرط این کارگران هستم.


با ارزوی اتحاد و همبستگی تمامی کارگران

علی نجاتی- عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه
 چهار فروردین 1392